+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
usapolukr

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej – Polityka prywatności) obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, który korzysta z Internetu-sklep oprogramowania "K2" ( dalej - "Sklep K2" ),

położona w nazwie domeny corp2.net może zobacz temat Użytkownika podczas korzystania z "Sklep K2".

1. DEFINICJE TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. "Administracja sklepu Internetowego (dalej – Administracja serwisu) " – upoważnieni pracownicy do zarządzania stroną, działające w imieniu "Sklep K2", które organizują i (lub) wykonuje przetwarzanie danych osobowych, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2. "Dane osobowe" - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio do lub pośrednio określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych" - każde działanie (operacja) lub zbiór czynności (operacji), dokonywanych przy użyciu automatyzacji, z lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, zapisywanie, organizowania, gromadzenia, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana, usuwanie, wykorzystanie, przesył (dystrybucję, dostarczanie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. "Poufność danych osobowych" - obowiązkowe dla przestrzegania przez Operatora lub w inny sposób uzyskał dostęp do danych osobowych osoby wymóg nie dopuścić do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub posiadania innego uzasadnionego powodu.

1.1.5. Użytkownik serwisu sklepu Internetowego (dalej Użytkownik)" – osoba mająca dostęp do Witryny, za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z Strona sklepu internetowego.

1.1.6. "Cookie" to mały fragment tekstu, który został wysłany przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika, który klient sieci web lub przeglądarka za każdym razem wysyła do serwera sieci web w żądaniu HTTP, podczas próby otwarcia strony witryny.

1.1.7. Adres IP — unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej opartej na protokole IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu "Sklep K2" oznacza zgody z niniejszą Polityką prywatności i warunkami obróbki danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu sklepu Internetowego.

2.3.Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony "Sklep K2". "Sklep K2" nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialność za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może przejdź na możliwe linków, dostępne na stronie "Sklep K2" .

2.4. Administracja serwisu nie sprawdza poprawność danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony "Sklep K2".

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracja witryny "Sklep"K2" w poufności i zapewnienia trybu ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na żądanie Administracji serwisu przy rejestracji na stronie internetowej sklepu lub składając zamówienie na rejestracji Zamówienia.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Zasady polityki prywatności dostępne są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie "Sklep K2" w sekcjach "Rejestracja" i obejmują następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię, nazwę firmy Użytkownika;

3.2.2. telefon kontaktowy Użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail);

3.2.4. dla partnerów - typ konta, kraj, miasto, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, adres e-mail (e-mail);

3.2.5. hasło Użytkownika, aby uzyskać dostęp do systemu "Sklep K2".

3.3. "Sklep K2" chroni Dane, które są automatycznie przekazywane w trakcie przeglądania stron i reklam:

3.3.1. Wyłączenie cookies może spowodować może spowodować niemożność dostęp do niektórych części serwisu "Sklep K2", wymagające autoryzacji.

3.3.2. "Sklep K2" zbiera statystyki o adresach IP swoich gości. Te informacje są używane w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, do kontroli legalności finansowych płatności.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe osobistych nie wymienionych powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne, itp.) podlega zaufanego przechowywania i nierozprzestrzeniania.

4. CELEM ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkownika Administracja sklepu internetowego może korzystać w celu:

4.1.1. Identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na miejscu Sklep internetowy, zamówienia i /lub zawarcia Umowy kupna-sprzedaży towarów zdalnie z "Sklep K2".

4.1.2. Świadczenia Użytkownikowi dostęp do spersonalizowanych zasobów serwisu "Sklep K2".

4.1.3. Ustalenia z Użytkownikiem sprzężenia zwrotnego, w tym kierunek powiadomień i zapytań dotyczących korzystania z witryny internetowej "Sklep K2", świadczenie usług, obsługi zapytań i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Określenia lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenia wiarygodności i kompletności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.

4.1.6. Utworzenia konta w celu dokonania zakupów, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7. Powiadomienia Użytkownika Serwisu internetowego "Sklep K2" o stanie Zamówienia.

4.1.8. Przetwarzania i otrzymania płatności, potwierdzenie podatku lub ulg podatkowych, wyzwanie płatności, ustalenia prawa do otrzymania linii kredytowej przez Użytkownika.

4.1.9. Zapewnienie efektywnej obsługi klienta i pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z użyciem Strony "Sklep K2".

4.1.10. Świadczenia Użytkownikowi za jego zgodą, aktualizacje ofert specjalnych, informacji o cenach, newsletterów i innych informacje z nazwy "Sklep K2".

4.1.11. Realizacji działań promocyjnych, za zgodą Użytkownika.

4.1.12. Zapewnienie dostępu Użytkownika do witryny lub usług partnerów Serwisu "Sklep K2" w celu uzyskania aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczenia okresu, wszelkie metody, w tym w celach informacyjnych operacyjnych danych osobowych z wykorzystaniem środków automatyzacji lub bez użycia narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, w szczególności wykonawców Zamówienia - kierowcy pojazdów, wyłącznie w celu realizacji i koordynacji zamówienia Użytkownika, wykonywane na miejscu "Sklep K2".

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja serwisu informuje Użytkownika o fakcie utraty lub ujawnienia danych osobowych danych.

5.4. Administracja strony podejmują niezbędne działania organizacyjne i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed niewłaściwego lub przypadkowego dostępu, zniszczenia, zmiany, blokowania, kopiowania, rozpowszechniania, a także od innych bezprawnych działań osób trzecich.

5.5. Administracja witryny wraz z Użytkownik akceptuje wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkody lub innych niekorzystnych konsekwencje, wynikające z utraty lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik jest zobowiązany do:

6.1.1. Udziela informacji o danych osobowych, niezbędne do korzystania z serwisu "Sklep K2".

6.1.2. Odśwież, aby uzupełnić informacje zawarte w danych osobowych w przypadku zmiany informacji.

6.2. Administracja serwisu ma obowiązek:

6.2.1. Do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do celów, o których mowa w pkt 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnić przechowywanie poufnych informacji w tajemnicy, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a również nie do sprzedaży, wymiany, publikacja, lub ujawnienie innymi możliwymi sposobami wysłanych danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem p. p. 5.2. niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony prywatności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą, którego zwykle używasz dla ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym biznesowej obrocie.

6.2.4. Dokonać blokowanie danych osobowych, odnoszących się do odpowiedniego Użytkownika, od chwili przyjęcia zgłoszenia lub zapytania Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika organu w celu ochrony praw podmiotów danych osobowych na okres weryfikacji, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych osobowych lub bezprawnych działań.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja strony, nie spełniają swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków, określonych w pkt 5.2. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Poufnych informacji Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ten poufne informacje:

7.2.1. Stał się publicznym przed jej utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Otrzymano od strony trzeciej, do momentu jej otrzymania przez Administrację serwisu.

7.2.3. Ujawniono za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Do odwołania się do sądu w sporach wynikających ze stosunków między Użytkownikiem strony "Sklep K2" i Administracją serwisu, roszczenia (pisemnej oferty o dobrowolnym rozwiązaniu sporu).

8.2 .Adresat roszczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, powiadamia wnioskodawcę roszczenia o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

8.3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór zostanie przekazany do rozpatrzenia w organ sądowy, zgodnie z obowiązującym prawem Wielkiej brytanii.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej noclegi na miejscu "Sklep K2", jeżeli nie postanowiono inaczej w nowej wersji Polityki prywatności.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać rs@corp2.net.

9.4. Aktualna Polityka prywatności zamieszczona na stronie pod adresem https://corp2.net.

UWAGA !

Dane karty kredytowej są przetwarzane przez system płatności banku w szczególnie trybie chronionym w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

This category does not contain any products.