+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
usapolukr

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Oferta publiczna

UMOWA O OFERCIE PUBLICZNĄ
SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Niniejsza umowa jest skierowana do konsumentów i jest oficjalną i publiczną ofertą Sprzedawcy na zawarcie umowy sprzedaży Towarów, której przedmiot i warunki są wskazane w odpowiedniej sekcji stronyhttps://corp2.net/category/partners/oferta/. Konsument, działając w celu nabycia Towarów lub Usług, akceptuje warunki niniejszej umowy (dalej - Umowa) w następujący sposób:

1. Ogólne
1.1 Niniejsza umowa jest umową o ofercie publicznej (zgodnie z art. 633, 641 i rozdziałem 54 Kodeksu cywilnego Ukrainy), jej warunki są takie same dla wszystkich Kupujących bez względu na status (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna - przedsiębiorca).
1.2 W przypadku akceptacji warunków niniejszej umowy, tj. publiczna oferta Sprzedającego, konsument staje się Kupującym.
1.3 Zawierając Umowę, Kupujący potwierdza, że w pełni przeczytał i zgadza się z jej warunkami, a także, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, zezwala Sprzedawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celu spełnienia warunków niniejszej Umowy, możliwości rozliczeń oraz również do otrzymywania rachunków, aktów i innych dokumentów. Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych jest ważne przez cały okres obowiązywania Umowy, a także na czas nieokreślony po wygaśnięciu jej ważności. Ponadto, zawierając niniejszą Umowę, Klient potwierdza, że został powiadomiony (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych w ustawie Ukrainy „W sprawie ochrony danych osobowych”, o celach gromadzenia danych oraz że jego dane osobowe są przekazywane Sprzedawcy w celu umożliwienia spełnienie warunków niniejszej Umowy, możliwość wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywanie rachunków, aktów i innych dokumentów. Klient zgadza się również, że Sprzedawca ma prawo do zapewnienia dostępu i przenoszenia swoich danych osobowych stronom trzecim bez żadnych dodatkowych powiadomień od Klienta, bez zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Zakres praw Klienta jako podmiotu danych osobowych zgodnie z ukraińskim prawem „O ochronie danych osobowych” jest dla niego znany i zrozumiały.

2. Terminy i definicje
2.1 Sprzedawca - osoba fizyczna lub prawna sprzedająca towary na stronie internetowej na podstawie umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego K2.
2.2 Produkt - produkt lub usługa opublikowana na stronie sklepu internetowego, która wskazuje cenę, nazwę i opis produktu. Ponadto produktowi może towarzyszyć jego wizerunek.
2.3 Kupujący - zdolna osoba, która ukończyła osiemnaście lat, otrzymująca informacje od Sprzedawcy, składająca Zamówienia na zakup Towarów, które są prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego w celach niezwiązanych z działalnością przedsiębiorczą, lub osoba prawna /przedsiębiorca indywidualny.
2.4 Zamówienie - zrealizowana i złożona aplikacja Kupującego na zakup Towaru skierowana do Sprzedawcy.
2.5 Witryna sklepu internetowego to zbiór stron dostępnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej i modułów oprogramowania zintegrowanych z jednym systemem zarządzania znajdującym się w Internecie pod adresem https://corp2.net/.
2.6 Konto osobiste to osobista sekcja Kupującego w witrynie internetowej Sprzedawcy, do której ma dostęp Kupujący, która odzwierciedla jego dane osobowe i historię złożonych przez niego zamówień.

3. Przedmiot umowy
3.1 Sprzedawca zobowiązuje się, na warunkach iw sposób określony w niniejszej umowie, do sprzedaży Towarów na podstawie Zamówienia wykonanego przez Kupującego na stronie internetowej sklepu internetowego, a Kupujący zobowiązuje się do zakupu Towarów i opłacenia jego kosztów na warunkach iw sposób określony w niniejszej umowie.
3.2 Sprzedawca gwarantuje, że Towar nie jest zastawem, nie jest przedmiotem sporu, jest aresztowany i nie podlega prawom osób trzecich.
3.3 Sprzedawca i Kupujący potwierdzają, że niniejsza umowa nie jest fikcyjną, fikcyjną transakcją, transakcją dokonaną pod wpływem przemocy lub oszustwa.
3.4 Sprzedawca potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, która reguluje sferę stosunków prawnych powstałych i istniejących w trakcie realizacji niniejszej umowy, a także gwarantuje, że ma on prawo do produkcji i /lub sprzedaży towarów bez żadnych ograniczeń, zgodnie z wymagania obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy i zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw Kupującego w trakcie realizacji niniejszej umowy i sprzedaży towarów.
3.5 Kupujący akceptuje warunki niniejszej umowy w momencie składania Zamówienia, klikając przycisk „Złóż zamówienie”, co oznacza potwierdzenie przez Kupującego przeczytania tekstu niniejszej umowy i akceptacji jej warunków. Dalsze zastrzeżenia ze strony Kupującego dotyczące udzielenia jego zgody w ten sposób zwalniają Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy i pozostawiają Sprzedającemu prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.

4. Zasady współpracy ze stroną internetową sklepu internetowego
4.1 Kupujący może przeglądać zawartość strony internetowej sklepu internetowego, składać zamówienia, a także korzystać z innych usług.
4.2 Wymagana jest rejestracja w celu uzyskania dostępu Kupującego do spersonalizowanych informacji oraz zapewnienia dodatkowych możliwości pracy ze stroną internetową sklepu internetowego.
4.3 Podczas rejestracji Kupujący wprowadza następujące dane:
• Imię i nazwisko.
• numer telefonu.
• adres e-mail.
• adres fizyczny.
4.4 Kupujący zgadza się podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje o sobie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i poprawność informacji pozostawionych przez Kupującego podczas rejestracji i realizacji Zamówienia.
4.5 Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać stronom trzecim parametrów dostępu określonych podczas rejestracji. Jeśli Kupujący podejrzewa, że takie parametry osób nieuprawnionych wykorzystują, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany na stronie kontaktowejhttps://corp2.net/category/partners/contacts_k2/.
4.6 Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie działania przeprowadzone na stronie sklepu internetowego pod jego kontem i w jego imieniu.
4.7 Sprzedawca ma prawo odmówić Kupującemu złożenia Zamówienia, jeżeli ma powód, by sądzić, że Kupujący dostarczył fałszywe informacje, a także pod warunkiem nieuczciwego zachowania (na przykład naruszenia warunków niniejszej umowy lub innych).
4.8 Zabrania się korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego w nielegalnych i zabronionych działaniach. Kupujący zgadzają się przestrzegać prawa Ukrainy i standardów postępowania przyjętych w Internecie, a mianowicie, między innymi: zamieszczania na stronie internetowej sklepu internetowego materiałów o charakterze ekstremistycznym, pornograficznym lub innego rodzaju, wpływających na i /lub naruszających honor, godność i /lub reputację biznesową osób trzecich oraz naruszanie ogólnie przyjętych standardów moralnych, a także zamieszczanie informacji reklamowych bez zgody Sprzedawcy.

5. Procedura zamówienia
5.1 Kupujący samodzielnie realizuje zamówienie na stronie sklepu internetowego, dodając wybrane Produkty do wirtualnego koszyka i klikając przycisk „Kup”.
5.2 Aby złożyć zamówienie na towary, zarówno zarejestrowani kupujący, jak i niezarejestrowani, w tym numer telefonu podany na stronie internetowej sklepu internetowego, mogą.

6. Cena i procedura płatności
6.1 Cena każdego produktu jest ustalana przez Sprzedawcę i podawana na stronie internetowej sklepu internetowego. Cena Zamówienia jest ustalana poprzez zsumowanie ceny wszystkich Towarów objętych Zamówieniem i ceny dostawy, która jest równa kwocie do zapłaty, która jest wskazana na stronie internetowej sklepu internetowego podczas składania Zamówienia w momencie składania Zamówienia.
6.2 Cena kontraktu jest równa cenie Zamówienia. Kwota zamówienia może się różnić w zależności od ceny, ilości lub asortymentu towarów.
6.3 Kupujący płaci za towar zgodnie z zamówieniem. Kupujący wybiera jedną z następujących metod płatności:
• płatności bezgotówkowe;
• korzystanie z elektronicznych systemów płatności;
• za pomocą terminali płatniczych.
6.4 Płatności za Usługi realizowane są w walucie krajowej Ukrainy.
6.5 Zamówienie uznaje się za opłacone po otrzymaniu płatności na konto Sprzedawcy lub jego przedstawiciela. Fakt zapłaty Zamówienia oznacza zgodę Kupującego na warunki niniejszej umowy.
6.6 Dostawa zamówienia przez sprzedawcę następuje po pełnej zapłaty za towar.
6.7 Cena Towaru, wskazana na stronie sklepu internetowego, może zostać jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę. W takim przypadku cena towaru zamówionego przez Kupującego nie może ulec zmianie.
6,8 Do momentu zaksięgowania środków Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy towary nie są zastrzeżone. Sprzedawca nie może zagwarantować dostępności Towarów Sprzedającego w ilości wskazanej w momencie składania Zamówienia, w wyniku czego czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. Jeśli konieczne jest dokonanie zwrotu kosztów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o szczegółach rachunku bankowego, na które Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania środków.

7. Polityka zwrotów
7.1 W przypadku nieprawidłowego wskazania ceny Towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o potwierdzeniu lub anulowaniu Zamówienia. Jeśli nie można skontaktować się z Kupującym, zamówienie uważa się za anulowane automatycznie. Jeśli zamówienie zostało opłacone, sprzedawca zwraca kupującemu kwotę zapłaconą za zamówienie, przenosząc je na konto kupującego lub w inny dopuszczalny sposób.
7.2 Składając Zamówienie, Kupujący zgadza się, że ma prawo odmówić tylko całego Zamówienia, a nie jego części.

8. Obowiązki sprzedawcy
8.1 Podaj prawdziwe informacje o Towarach, ich cenach i warunkach dostawy Towarów.
8.2 Dostarcz Towar zgodnie z warunkami Zamówienia.
8.3 Aby zagwarantować zgodność jakości towarów z wymogami jakości na Ukrainie. Udzielić gwarancji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
8.4 W przypadku zmiany terminu dostawy, niezwłocznie poinformuj Kupującego o zmianie warunków dostawy. Sprzedawca informuje Kupującego telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli nie można skontaktować się z Kupującym w przypadku naruszenia przez niego klauzuli 4.4 niniejszej umowy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego zgodnie z warunkami niniejszej umowy i normami obowiązującego prawa.

9. Obowiązki Kupującego
9.1 Przekazywanie Sprzedawcy wiarygodnych, zgodnych z prawdą i poprawnych informacji, w tym podczas rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego.
9.2 Zapłać za Towar, zgodnie z Zamówieniami, po cenie w nich wskazanej.
9.3 Po otrzymaniu Zamówienia należy przeprowadzić zewnętrzną kontrolę pod kątem zewnętrznego uszkodzenia paczki, jeśli nie ma zewnętrznego uszkodzenia paczki, należy podpisać się na dowodzie dostawy (paragon, rejestr itp.) Po otrzymaniu Zamówienia. Otwórz w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej opakowanie zewnętrzne w celu sprawdzenia bezpieczeństwa załączonego opakowania, sprawdź Towar pod kątem integralności jego pojedynczego opakowania i obecności na nim uszkodzeń zewnętrznych.
9.4 W przypadku reklamacji należy poprosić przedstawiciela firmy kurierskiej o sporządzenie certyfikatu kontroli zewnętrznej oraz certyfikatu dostawy i transferu w 3 egzemplarzach. Ustawa kontrolna opisuje uszkodzenie opakowania zewnętrznego, a ustawa o przyjęciu i przeniesieniu opisuje wszystkie uszkodzenia pojedynczego opakowania towarów.
9.5 Jeśli Sprzedawca przekaże Towar z naruszeniem warunków Zamówienia dotyczących ilości, asortymentu, kompletności, opakowania i (lub) opakowania Towarów, nie później niż 5 (pięć) dni kalendarzowych od dnia zakupu (odbioru), powiadom Sprzedawcę o tych naruszeniach. Jednocześnie produkt musi zostać zwrócony w stanie nadającym się do sprzedaży z zachowaniem właściwości konsumenckich oraz wszystkich etykiet, pieczęci itp.
9,6 Podaj dokładne dane paszportowe, aby otrzymać zamówienie w biurze firmy kurierskiej, i osobiście przyjedź z paszportem.

10. Prawa nabywcy
10.1 Zażądaj zwrotu towaru, jeśli sprzedawca nie może spełnić warunków zamówienia.
10.2 Wprowadź zmiany w zamówieniu przed dokonaniem płatności.
10.3 Przed przekazaniem Towaru, w celu odmowy wykonania umowy, pod warunkiem, że Sprzedawca zwróci koszty transportu poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją działań mających na celu wypełnienie tej umowy.
10.4 W przypadku roszczeń dotyczących jakości Towaru, należy przedstawić je na czas i zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie praw konsumenta”.

11. Odpowiedzialność stron
11.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego korzystania z Towarów zamówionych na stronie internetowej Sklepu internetowego.
11.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, terminowe wykonanie Zamówienia i jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Kupujący poda nieprawdziwe lub fałszywe informacje.
11.3 Sprzedawca i Kupujący są odpowiedzialni za wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
11.4 Sprzedawca i /lub Kupujący są zwolnieni z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewywiązanie się ze swoich zobowiązań, jeżeli uchybienie jest wynikiem takich nie do przezwyciężenia okoliczności, jak: wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, działania lub działania władz publicznych, zmiana przepisów celnych , ograniczenia importu i eksportu, które powstały niezależnie od woli Sprzedawcy i /lub Kupującego po zawarciu niniejszej umowy. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę i przedstawia dokumenty potwierdzające istnienie takich okoliczności, wydane przez upoważnione organy.

12. Poufność i ochrona danych osobowych
12.1 Podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego Kupujący pozostawia dane osobowe i kontaktowe określone w punkcie 4.3. niniejszej umowy, ale nie tylko.
12.2 Przesyłając dane osobowe na stronie internetowej sklepu internetowego podczas rejestracji lub składania zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie (w tym przekazywanie) jego danych osobowych bez ograniczania ważności takiej zgody na
12.3 Sprzedawca wykorzystuje uzyskane dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w niniejszej umowie w celu promowania usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym poprzez automatyczne przetwarzanie danych osobowych.
12.4 Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uważa się za naruszenie, że Sprzedawca udostępnia informacje agentom i stronom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, w których ujawnienie takich informacji jest określone przez prawo.
12.5 Kupujący jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie swoich obowiązków w związku z nieistotnymi informacjami o Kupującym lub niezgodnością jego rzeczywistości.

13. Komunikaty informacyjne
13.1 Rejestrując się na stronie internetowej sklepu internetowego, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych od Sprzedawcy i jego partnerów, działających na podstawie umowy ze Sprzedawcą, za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i poczty elektronicznej.
13.2 W dowolnym momencie Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania takiego biuletynu, pisząc powiadomienie za pośrednictwem formularza zwrotnego na stronie https://corp2.net/index.php/contacts/.

14. Warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego
14.1 Witryna sklepu internetowego zawiera materiały, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne prawnie chronione materiały, w tym między innymi teksty, zdjęcia, obrazy graficzne, utwory muzyczne i dźwiękowe.
14.2 Cała zawartość strony internetowej sklepu internetowego jest chroniona przez ustawodawstwo Ukrainy.
14,3 Kupujący nie ma prawa do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego, takich jak: wprowadzanie zmian, publikowanie, przekazywanie stronom trzecim, udział w sprzedaży lub zleceniu, tworzenie produktów pochodnych itp.

15. Inne warunki
15.1 Niniejsza umowa zawarta jest na terytorium Ukrainy i podlega prawu Ukrainy.
15.2 Nieważność jakiejkolwiek klauzuli lub części niniejszej umowy nie prowadzi do nieważności umowy jako całości.
15.3 Wszelkie spory powstałe między Kupującym a Sprzedawcą są rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie spornej, Kupujący lub Sprzedawca mogą wystąpić do organu sądowego o rozstrzygnięcie sporu zgodnie z obowiązującym prawem.
15.4 Sprzedawca ma prawo do zmiany tekstu niniejszej umowy według własnego uznania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia Kupujących. Aktualna (aktualna) wersja umowy jest zawsze dostępna na stronie sklepu internetowego.
15.5 Brak kopii umowy podpisanej między Sprzedawcą a Kupującym w formie papierowej, opatrzonej podpisami stron, w przypadku faktycznej zapłaty przez Kupującego, nie stanowi podstawy do uznania niniejszej Umowy za niezawartą. Płatność zgodnie z Zamówieniem dokonanym na stronie internetowej sklepu internetowego jest uważana za akceptację Kupującego (zgodnie z art. 642 i Rozdział 54 Kodeksu cywilnego Ukrainy) i jest momentem wejścia w życie Umowy.
15,6 W przypadku reklamacji konsument musi skontaktować się z działem wsparcia sprzedawcy telefonicznie (067) 901-63-22 lub za pośrednictwem formularza zwrotnego na stroniehttps://corp2.net/category/partners/contacts_k2/.

This category does not contain any products.