+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
usapolukr

Например: VDoc

Корзина

0 товара(ов) на сумму
0 грн.

Налаштування Nginx – PHP-FPM для роботи багато-сайтовості в WordPress

По замовчуванню, Wordpress працює в одно-сайтовому режимі. Якщо Ви бажаєте включити багато-сайтовість, то зробіть наступні дії:

1. Відкрийте файл wp-config.php. В нього додайте програмний код:

/* Multisite */ define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

2. Налаштуйте мережу. Для цього, зайдіть в Administration > Tools > Network Setup (Инструменты - Установка сети).

3. Wordpress вам повідомить скрипт, призначений для роботи в Apache2.

Скрипт для додавання в wp-config.php (він підходить як для нашого випадку, так і для Apache2).

define('MULTISITE', true); define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'nerusoft.com'); define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Скрипт для Apache2, який потрібно додати в файл .htaccess в корні сайту (не підходить для варіанта Nginx, бо від не виконує ці файли :))

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L] RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L] RewriteRule . index.php [L]

Для зв'язки Nginx - PHP-FPM необхідно вставляти інший скрипт в налаштування домену Nginx. Цей скрипт різний в залежності від вибраної Вами схеми багато-сайтовості Wordpress.

Скрипт для Nginx для багато-сайтового Wordpress, що використовує підкаталоги:

map $uri $blogname{ ~^(?P<blogpath>/[^/]+/)files/(.*) $blogpath ; }  map $blogname $blogid{ default -999;  #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/ #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ; }  server { server_name example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location ~ ^(/[^/]+/)?files/(.+) {  try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/files/$2 /wp-includes/ms-files.php?file=$2 ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  if (!-e $request_filename) {  rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;  rewrite ^(/[^/]+)?(/wp-.*) $2 last;  rewrite ^(/[^/]+)?(/.*\.php) $2 last;  }  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #add some rules for static content expiry-headers here }

Скрипт для Nginx, що використовує багато-доменність для Wordpress:

map $http_host $blogid {   default    -999;    #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/   #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ;  }  server { server_name example.com *.example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #WPMU Files     location ~ ^/files/(.*)$ {         try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/$uri /wp-includes/ms-files.php?file=$1 ;         access_log off; log_not_found off;   expires max;     }  #WPMU x-sendfile to avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #add some rules for static content expiry-headers here }