+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 317

BAS Klіntska лиценз LICENSE за 10 работни часа Add to comparison table

идентификация на продукта: k2soft-253
BAS Klіntska лиценз LICENSE за 10 работни часа BAS Klіntska лиценз LICENSE за 10 работни часа

BAS Klіntska лиценз LICENSE за 10 работни часа

Характеристика
  • Количество рабочих мест
    10
  • Операционная система
    Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
  • Страна
    Украина
  • производител
    BAS
Show all features (6)

Описание на продукта


ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ БАН СЧЕТОВОДНИК

СЧЕТОВОДНИ МНОГО ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ НА ДАНЪК В ЕДНА ОСНОВА

  • Водене на счетоводно и данъчно счетоводство на няколко организации в една информационна база.
  • Водене на записи за организации, които използват различни системи за данъчно облагане (данък върху дохода и ДДС, единен данък).

инвентаризация

  • Поддръжка за складово и партидно счетоводство.
  • Отчитане на допълнителни разходи, включени в цената на инвентара.
  • Счетоводство TZR.
  • Документи за счетоводно отчитане, включително опаковане, демонтаж.

СМЕТКА ЗА ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

  • Конфигуриране на функционалността на използването на търговията на дребно и комисионната.
  • Счетоводство в търговията на дребно с помощта на автоматизиран и неавтоматизиран търговски обект. Възможност за отчитане на изкупните цени или продажните цени.
  • Отчитане на възвръщаеми опаковки за търговия

СЧЕТОВОДСТВО НА ПАРИ

  • Отчитане на безкасови средства.
  • Отчитане на пари в чуждестранна валута.
  • Възможността да се планира получаването или разходите на DS.
  • Работете с обработката на обмена с банката.
  • Касово счетоводство.

СЧЕТОВОДСТВО НА РЕШЕНИЯ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ

  • Възможност за създаване на сметки за счетоводни сметки с контрагенти за групи контрагенти, за отделни контрагенти или за договори
  • Възможност за персонализиране на дневника на документите с йерархичен преглед от контрагентите
  • Маркиране на документи с различни опции за избор.
  • Отчитане на взаимни сетълменти.

СЧЕТОВОДНА ОС, MNMA, NMA И IBE

  • Работен поток за всички счетоводни операции за операционни системи OS MNMA, IBE и MNA със стандартни форми за печат.
  • Пълна информация за ОС в картата на ОС.
  • Обективно или количествено отчитане на MMAA.
  • Отчитане на активи с ниска стойност по време на прехвърляне в експлоатация и прехвърляне между звена и отговорни лица.
  • Автоматизиране на отписване на ниска стойност от работа с различни опции за избор.
  • Пълно отчитане на нематериални активи.
  • СЧЕТОВОДСТВО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

    • Счетоводство за производство и полуфабрикати.
    • Отчитане на производството на битови услуги.
    • Отчитане на продажбата на услуги със или без използване на планирани цени.
    • Използването на различни опции за разпределение на преките и режийните разходи. Автоматизиране на изчисляването на себестойността на производството на продукти и услуги чрез документ „Затваряне на месеца“.

    СЧЕТОВОДЕН ДДС

    • Създаване на опции за счетоводство по ДДС в Споразумението за контрагента.
    • Специализирани стандартни отчети за проверка на правилността на счетоводството по ДДС.
    • Автоматично създаване на данък, дължим с помощта на обработката „Формиране на данъчни фактури“ за периода.
    • Разтоварване на NN и RK за прехвърляне към контролиращи организации.
    • Отчитане на ДДС.

    СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ

    • Възможността за поддържане на записи на персонала и ведомости за заплащане в тази програма или във външна програма.
    • При използване на външна програма в счетоводството на БАН е възможно да се водят записи на сетълменти с персонал по субрахунки на сметка 66 „Изчисления за заплати“ за всеки служител поотделно или като цяло за персонал.
    • Възможно е да се използва опростен режим на начисляване.
    • Възможността за използване на опростени записи на персонала без създаване на документи. Преходът към пълно счетоводство може да се извърши по всяко време, без да е необходимо преобразуване на данни.
    • Формирането на осчетоводяването на ведомостите е възможно в два режима - директно в документа за начисляване (когато е публикуван) или в отделен документ „Отражение на заплатата в счетоводството“ в края на периода.

    ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРИОДИ, ОТЧИТАНЕ

    • Регулаторните операции, извършени в края на месеца, са автоматизирани, включително амортизация, преоценка на валута, отписване на разсрочени разходи, разходи, определяне на финансови резултати и други.
    • Пълен набор от стандартни счетоводни отчети (баланс, шахматен лист, главна книга и т.н.
    • Удобни настройки и запазване на опциите за персонализиране на отчетите.
    • Автоматизира се формирането и предоставянето на регулирана отчетност.
    • Синхронизация на данни с конфигурациите „Управление на търговията 3“, „Заплата и управление на персонала“.

    КАК НОВИТЕ НОВИ БАН СЧЕТОВОДИТЕЛИ

    ИНТЕРФЕЙС ТАКСИ

    • Новият дизайн на менюто с функции повишава визуалната яснота
    • Способността за „проектиране“ на работно място
    1.png
    • „История на откритията“: записи по дати, удобно търсене в историята
    2.PNG

    "Любими"

    • Данни, команди, документи могат да се добавят към предпочитани с едно щракване: от формата, менюто с функции, диалог, история
    2_1.png
    • Търсене в любими
    • Възможност за преименуване на любими
    • Пълно управление на текстовото търсене

    РАБОТА ПРЕЗ УЕБ-ИНТЕРФЕЙС

    Web-интерфейс.png

    ПРЕДИМСТВА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАН СЧЕТОВОДНИ ДАННИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

    Ръководител на компанията

    • Използвайки раздела „Мениджър“, мениджърът може да гледа и използва инструмента за отчитане в BAS Accounting. Този раздел съдържа докладите, най-искани от мениджъра под формата на таблици и диаграми.
    6.PNG 7.PNG
    8.PNG

    УПРАВИТЕЛИ НА ПРОДАЖБА

    • В тази програма мениджърите работят ефективно, издават фактури (документ „Сметка за плащане на купувача“), анализират балансите в складовете без позоваване на счетоводните сметки (отчет „Салдажи в склада“), проследяват плащания (отчети „Дълг на клиентите по договори“, „ Дълг на купувачите по условията на дълга “,„ Дълг на доставчиците по договорите “,„ Дълг на доставчиците по условията на дълга “и др.).
    1.PNG 2.PNG 3.PNG

    АДМИНИСТРАТОРИ

    • Настройки на "видове информация за контакт"
    • Възможността за разширяване на списъка с информация с помощта на допълнителни свойства (подробности и информация).
    1.PNG 2.PNG
    • Търсене и премахване на дубликати
    • Дата на забрана на данните
    • Архивиране и възстановяване
    • версиите
    • Удобни отчети за администратора: активност на потребителя, анализ на активността на потребителя, наблюдение на бордовия дневник, продължителността на регулираните задачи.
    4.PNG

    СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

    Банков счетоводител

    • Той вижда списък с одобрени приложения за харчене на пари и с натискане на бутон прави завършена поръчка, след което попълва качването на плащания към системата Клиент-Банка и генерира счетоводни записи.
    1.PNG 2.PNG

    Счетоводител на активи

    • Води ясна сметка за всички дълготрайни активи, които са в баланса на предприятието и извършва операции с дълготрайни активи, регламентирани от закона: отчитане на получаване на нови дълготрайни активи, въвеждане в експлоатация, амортизация, преоценка на дълготрайни активи, прехвърляне в ремонт, приемане от ремонт, фиксиране на завършен ремонт или модернизация на дълготрайни активи, фиксиране Трансфери и продажби на ОС и др .;
    • Всяко събитие, свързано с операционната система, се отразява в съответната печатна форма, одобрена от украинското законодателство;
    • Групово създаване на елементи от директорията на ОС, автоматично попълване на картата след съответните документи за счетоводството на ОС.

    Счетоводител / счетоводител на заплати

    • Автоматично генерирани форми на регулирана отчетност, като „Форма-1DF“, доклад за ERU, както и статистически отчети за труда.
    За счетоводния отдел като цяло
    • Програмата позволява на мениджъра да анализира продажбите, балансите и движенията на запасите, балансите и паричните потоци, сетълмента с клиенти и доставчици, както и текущите активи и приходи и разходи за цялото предприятие и отделно за всяка организация. Отчетите се изграждат съгласно стандартните счетоводни правила.
    3.PNG

    Главен счетоводител

    • Автоматично генериране и попълване на пълен набор от стандартно регулирана отчетност. Благодарение на интеграцията със системата FREDO Sound можете да изпращате отчети на правителствените органи, да регистрирате и обменяте NN / RK. Интеграцията с FREDO DocMen ви позволява да обменяте документи с изпълнители.

Цена: €1,233.3

В наличност


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram